ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Κατάγεται ἀπὸ τὴν Δυτικὴ Μακεδονία (γενέτειρα του ἡ Βλάστη Πτολεμαΐδος). Ἔζησε καὶ μεγάλωσε στὸν Λαγκαδᾶ Θεσσαλονίκης.
Ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὸ γυμνάσιο Λαγκαδᾶ. Σπούδασε στὸ μαθηματικὸ τμῆμα τοῦ πανεπιστημίου Πατρῶν. Δὲν ἔκανε αἴτησι διορισμοῦ στὸ δημόσιο ὡς καθηγητὴς μαθηματικῶν.
Ἔκανε ἔναρξι ασκήσεως ἐπαγγέλματος τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1982, μὲ ἕδρα τὸν Λαγκαδᾶ ἀρχικῶς καὶ μετὰ ἀπὸ μερικὰ ἔτη, τὴν Θεσσαλονίκη.
Ἀντικείμενο τῶν ἐπαγγελματικῶν του δραστηριοτήτων ἦταν ἡ ἀνάλυσις συστημάτων, ὁ σχεδιασμὸς ἐφαρμογῶν γιὰ ἐπιχειρήσεις διαφόρων κλάδων ἡ ἀνάπτυξις τῶν ἀντιστοίχων προγραμμάτων, ἡ ἐμπορία ἐξοπλισμοῦ πληροφορικῆς, ἡ συντήρησις καὶ ἡ ἐπίσκευὴ αὐτῶν, ἡ ἐγκατάστασις δικτύων, ἡ ἐκπαίδευσις τοῦ προσωπικοῦ σὲ θέματα πληροφορικῆς. Ἀπὸ τὸ 1994 ἕως τὸ 2010, ἠσχολήθη καὶ μὲ ἐφαρμογὲς αὐτομάτου ἐλέγχου σὲ βιομηχανικὲς ἐπιχειρήσεις.
Ἀπὸ τὸ 1992 ἕως τὸ 2008 συνέταξε προτάσεις – μελέτες γιὰ ἐπιχειρηματικὰ ἀναπτυξιακὰ σχέδια, κυρίως βιομηχανιῶν, μὲ στόχο τὴν ἔνταξίν των στὰ αντίστοιχα Εὐρωπαϊκὰ ἐπιχειρησιακὰ προγράμματα (Retex, Βιομηχανικὴ πληροφορικὴ, Ἐγνατία πληροφορικὴ, … ).
Συμμετεῖχε μὲ παρυσιάσεις στὰ 4 πανελλήνια – ἀνὰ διετία – συνέδρια τεχνολογίας καὶ αὐτοματισμοῦ, τὰ ὀποῖα εἶχαν διοργανωθεῖ ἀπὸ τὰ αντίστοιχα τμήματα τῶν Τ.Ε.Ι. Πειραιῶς καὶ Θεσσαλονίκης (1996, 1998, 2000, 2002).
Δίδαξε σέ δημόσια ΙΕΚ τῆς Θεσσαλονίκης ὡς ὠρομίσθιος, γλῶσσα assembly καί ἀνάλυσι καὶ σχεδιασμὸ ἐφαρμογῶν πληροφορικῆς (1994-1995).
Συμμετεῖχε σὲ συνέδρια πληροφορικῆς (ἰατρικῆς, βιομηχανικῆς, …). Ἐκανε πολλὲς ὁμιλίες καὶ παρουσιάσεις σχετικὲς μὲ θέματα πληροφορικῆς σὲ προσωπικὸ μεγάλων ἐπιχειρήσεων (ΔΕΗ), ΤΕΙ, Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων.
Συνεργάσθη ὡς ἀντιπρόσωπος στὴν Ἑλλάδα, μὲ μεγάλη γνωστὴ Γερμανικὴ ἐταιρείας τοῦ χώρου τῶν συστημάτων αὐτομάτου ἐλέγχου (Σ.Α.Ε.), συμμετέχοντας σέ κάποια ἀπὸ τὰ διεθνῆ συνέδρια της (Γερμανία, Ἰταλία, Ἑλλάδα).
Τὴν περίοδο 1998, σχεδίασε τὸ πρόγραμμα σπουδῶν, σὲ θέματα βιομηχανικῆς παραγωγῆς, δύο ΚΕΚ (πανεπιστημίου Μακεδονία, τὸ ὁποῖον ἔλαβε χῶρα στὸ πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ΤΕΙ Καβάλας, τὸ ὁποῖο ἔλαβε χῶρα στὸ Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Ξάνθης), εἰς τὰ ὁποῖα ὑπῆρξε ὁ κύριος εἰσηγητὴς (75% τῶν ὡρῶν διδασκαλίας).
Ἔχει σχεδιάσει μεγάλη ποικιλία ἐφαρμογῶν γιὰ ἐμπορικὲς, βιομηχανικὲς καὶ ἄλλου εἴδους ἐπιχειρήσεις.
Διαθέτει πλούσια ἐμπειρία στόν τομέα τοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς ὀργανώσεως τῆς παραγωγῆς καὶ στὸν τομέα πληροφοριακῶν συστημάτων συντηρήσεως τοῦ βιομηχανικοῦ ἤ ἄλλου ἐξοπλισμοῦ.

Ἀπὸ τὸ 2009 καὶ ἐντεύθεν, λόγω τῶν πολιτικῶν προβημάτων, τὰ ὁποῖα ἀντιμετώπιζε ἡ Ἑλλάδα, ἄρχισε νὰ ἔχη ἔντονη πολιτικὴ δρᾶσι. Συμμετεῑχε σὲ πολλὲς προσπάθειες πολιτῶν, στὴν Θεσσαλονίκη καὶ στὴν Άθῆνα, γιὰ τὴν δημιουργία «ἑνωτικῶν κινημάτων», κάποιων ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἦταν ὁ διοργανωτὴς.
Τὸ 2014, συμμετεῖχε μὲ ἄλλους πολῖτες, ἀνεντάχτους καὶ ἀπὸ ποικίλους πολιτικοὺς χώρους, στὸν πολιτικὸ σχηματισμὸ «ΔΡΑΧΜΗ», λαμβάνοντας μέρος στὶς Εὐρωεκλογὲς τοῦ 2014 (ὑπὲρ τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος).

Διοργάνωσε διάφορες ὁμιλίες στήν Θεσσαλονίκη καὶ στὴν Ἀθῆνα μὲ περιεχόμενο πολιτικὸ καὶ πολιτιστικὸ.
Συμμετεῖχε, ὡς ἐνεργὸς πολίτης, σὲ τηλεοπτικὲς συζητήσεις μὲ θέμα τὴν πολιτικὴ κατάστασι στὴν Ἐλλάδα, καταγγέλων τὸ καθεστῶς καὶ προτείνων λύσεις σχετιζόμενες μὲ τὴν Δημοκρατία στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα.

Εἶναι λάτρης τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὑπέρμαχος τῆς δημοκρατίας τῶν πεπαιδευμένων πολιτῶν («Ἀριστοκρατία»), κατὰ τῆς ἀσυλίας τῶν πολιτικῶν, ὑπὲρ τῆς ἱσονομίας, τῆς ἱσοπολιτείας, τῆς ἱσηγορίας καὶ ὑπὲρ τῆς ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ!
Ζεῖ στὴν Θεσσαλονίκη καὶ εἶναι ἔγγαμος μὲ μία κόρη.

Leave a Comment